Företrädesemission 2022

Teckningsperiod 14-29 december 2022

Informationsmemorandum, anmälningssedlar och annat material som tillhandahålls nedan får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus, Ryssland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av sådant material skulle vara olagligt. Inget av materialet nedan utgör heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Informationsmemorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Attana grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på Bolagets patenterade teknologier säljer Attana uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till kunder i Europa, samt delvis i Asien och Nordamerika. 2013 köpte grundarna ut övriga investerare från Bolaget för att satsa på den snabbt växande marknaden för uppdragsforskning. Attana genererar den affärskritiska informationen med hjälp av patenterad teknologi som är tredje generations biosensor, där styrkorna från första och andra generationens biosensor kombineras och dessutom tillför helt ny information.

Attana genomför nu en emission om cirka 25 MSEK med syfte att stärka Bolagets rörelsekapital.

Anmäl intresse digitalt via knappen nedan eller genom att fylla i anmälningssedeln som ligger under Dokument här intill. 

Information om
emissionen i korthet

Styrelsen för Attana AB (“Attana” eller ”Bolaget”) har, vid extra bolagsstämma den 7 december 2022, beslutat om en emission av aktier med företrädesrätt för Attanas befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om cirka 25 MSEK.

  • Motivet till Företrädesemissionen är primärt att stärka Bolagets rörelsekapital.
  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Attana cirka 25 MSEK, före emissionskostnader om cirka 3 MSEK.
  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 12 december 2022, och 3 (tre) teckningsrätter ger rätten att teckna 2 (två) nya aktier. Teckningskursen är 0,18 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 14 december till och med den 29 december 2022. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
  • Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier är den 12 december 2022.
  • Från 14 december 2022 till och med det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket sker handel med BTA (betald tecknad aktie) på NGM Nordic SME.

Vanliga frågor & svar

Nyemission kallas det när ett bolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i bolaget. Bolaget emitterar då nya aktier för att få in mer kapital till bolaget.

En företrädesemission är ett erbjudande till alla befintliga aktieägare om att inom ramen för företrädesrätt teckna nya aktier i bolaget till ett förbestämt pris.
Som aktieägare i Attana erhåller du automatiskt teckningsrätter. De erhållna teckningsrätterna ger dig företrädesrätt att köpa aktier i företrädesemissionen, till ett visst pris (teckningskursen).
Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna två (2) aktier.
Nej, registrerade aktieägare i Attana på avstämningsdagen den 12 december 2022 erhåller automatiskt teckningsrätter. För varje (1) aktie du ägde den dagen erhåller du en (1) teckningsrätt.
Samtliga aktieägare i Attana som äger aktier per den 12 december 2022 äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger. Det finns även en möjlighet att utan företräde teckna aktier, läs mer nedan under punkt 14 ”Kan jag teckna fler aktier än vad jag har rätt till eller hur tecknar jag aktier utan företrädesrätt?”.
Företrädesemissionen uppgår till cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader.
Motivet till Företrädesemissionen är primärt att stärka bolagets rörelsekapital.
Teckningskursen uppgår till 0,18 kronor per aktie.
Teckningsperioden löper från och med den 14 december 2022 till och med den 29 december 2022.
Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 december 2022. Första dag för handel i bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 december 2022. Avstämningsdag var den 12 december 2022.

Förvaltarregistrerade aktieägare: Aktieägare som har sitt aktieinnehav i Attana förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare (t.ex. depå hos Avanza eller Nordnet) erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med respektive förvaltares anvisningar, så kom ihåg att logga in på din depå.

Direktregistrerade aktieägare: De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 12 december 2022 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

Du har två alternativ: (1) Antingen köper du teckningsrätter och utnyttjar dessa för att teckna aktier. Du övertar då företrädesrätten att teckna nya aktier. Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic SME från och med den 14 december 2022 till och med den 23 december 2022. (2) Dukanävenansökaomatttecknaaktierutanföreträdesrätt.Fördetfallsamtligaaktierinte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företräde ska ske under perioden 14 december 2022 till och med den 29 december 2022. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att ladda ned från www.attana.com samt www.aqurat.se. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan. Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats. Förvaltarregistrerade aktieägare, hos bank eller annan förvaltare (t.ex. depå hos Avanza eller Nordnet), tecknar även utan företrädesrätt i enlighet med respektive förvaltares anvisningar. Tilldelning kommer ske i följande prioritetsordning: 1. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 2. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.attana.com) samt på Aqurat Fondkommissions webbplats (www.aqurat.se).
Då riskerar du att förlora värdet av dina teckningsrätter. För att undvika detta måste du: • Utnyttja dina teckningsrätter och teckna aktier senast den 29 december 2022, eller • Sälja dessa teckningsrätter senast den 23 december 2022. Om du som befintlig aktieägare väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer ditt aktieägande att spädas ut. Vid fulltecknat erbjudande uppstår en utspädningseffekt om cirka 40 procent av kapitalet och 40 procent av rösterna. Du har dock möjlighet att sälja dina teckningsrätter för att erhålla ekonomisk kompensation för utspädningen. Observera att outnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång den 29 december 2022 och förlorar därmed sitt eventuella värde.

Mer information inklusive villkor, anvisningar och anmälningssedlar finns på bolagets webbplats (www.attana.com) samt på Aqurat Fondkommissions webbplats (www.aqurat.se).

Kontakt

Teodor Aastrup (CEO)
Telefon: +46-8-410 200 00
E-post: ir@attana.com

We use cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our website. Detailed information on the use of cookies is provided in our Privacy Policy and Terms of Use. By continuing to use this site, or by clicking “I agree” you consent to the use of cookies.