Företrädesemission 2023

Teckningsperiod 8-22 december 2023

Informationen på denna del av webbplatsen för Attana AB (publ) (”Bolaget”) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Kanada, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Kanada, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats
(”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller Kanada och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller Kanada. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller Kanada att teckna eller förvärva Värdepapperna.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Sydkorea, Ryssland, Belarus och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Attana grundades 2002 med idén om att effektivisera forskning och utveckling av läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på Bolagets patenterade teknologier säljer Attana uppdragsforskning och egenproducerade analyssystem till kunder i Europa, USA och Asien. 2013 köpte grundarna ut övriga investerare från Bolaget för att satsa på den snabbt växande marknaden för uppdragsforskning. Idag säljer Bolaget analysinstrument, förbrukningsvaror, service, utbildning primärt för Life Science-bolag. I tillägg så säljer Bolaget immunitetsprofiler för Covid via partners i Sverige. Grunden i Attanas erbjudande är att genom hög biologiskrelevans genomföra analyser som ger unik data om hur molekyler interagerar med receptorer i kroppen.

Attana genomför nu en nyemission om ca 17,45 MESK av så kallade Units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare med syfte att stärka Bolagets rörelsekapital.

Teckna units direkt med BankID via länken nedan eller genom att fylla i anmälningssedeln och skicka in till Hagberg och Aneborn Fondkommission AB.

Information om
emissionen i korthet

Styrelsen för Attana AB (publ) (”Attana” eller ”Bolaget”) har idag, den 29 november 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman hållen den 5 maj 2023, beslutat att genomföra en nyemission av så kallade units bestående av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om ca 17,4 MSEK.

• Motivet för emissionen är att stärka bolagets rörelsekapital, återbetala lån samt stärka Bolaget erbjudande.

• Samtliga befintliga aktieägare på avstämningsdagen den 6 december 2023 erhåller två (2) uniträtter per varje en (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 6 december 2023 och fem (5) uniträtter ger rätten att teckna en (1) Unit. Varje en (1) Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption.

• Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,65 MSEK och emissionsgarantier om cirka 4,65 MSEK.

• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 8 december till och med den 22 december 2023. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

• Företrädesemissionen omfattas till cirka 15 procent av teckningsförbindelser och cirka 27 procent av emissionsgarantier. Således är Företrädesemissionen garanterad till cirka 42 procent. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

• Den vederlagsfria Teckningsoptionen berättigar innehavaren att för varje en (1) Teckningsoption som innehas teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 14 juni 2024 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME under en period om tio handelsdagar som avslutas den 31 maj 2024, dock som lägst aktiens kvotvärde.

Vanliga frågor & svar

Nyemission kallas det när ett bolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i bolaget. Bolaget emitterar då nya aktier för att få in mer kapital till bolaget.

En företrädesemission är ett erbjudande till alla befintliga aktieägare om att inom ramen för företrädesrätt teckna nya aktier i bolaget till ett förbestämt pris.

En uniträtt ger dig som aktieägare rätt att teckna units i en nyemission till ett bestämt pris. En uniträtt innebär i regel att du får rätt att teckna dig för flera olika värdepapper. I denna emission består varje unit av två aktier och en teckningsoption.

Samtliga befintliga aktieägare på avstämningsdagen den 6 december 2023 erhåller två (2) uniträtter per varje en (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 6 december 2023 och fem (5) uniträtter ger rätten att teckna en (1) Unit. Varje en (1) Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption.

Nej, registrerade aktieägare i Attana på avstämningsdagen den 6 december 2023 erhåller automatiskt uniträtter och behöver inte göra något förutom att ta beslut om att teckna eller inte mellan den 8 december 2023 och den 22 december 2023.  

Samtliga aktieägare i Attana som äger aktier per den 6 december 2023 äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger. Det finns även en möjlighet att utan företräde teckna units, läs mer nedan under frågan ”Kan jag teckna fler units än vad jag har rätt till eller hur tecknar jag units utan företrädesrätt?”.

Företrädesemissionen uppgår till cirka 17,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Motivet till Företrädesemissionen är att stärka bolagets erbjudande och erbjuda mer geografiskt anpassade produkter genom att addera och validera fler virus och antigener i immunitetsprofilerna samt fortsätta förhandla om lansering tillsammans med utpekade partners för försäljning, distribution och analys i Schweiz, Tyskland och Storbritannien. Motivet för Företrädesemissionen är vidare att stärka erbjudandet för läkemedelsindustrin, hitta mer ändamålsenliga lokaler, stärka teamet samt att återbetala lån. Emissionslikviden avses användas för följande användningsområden: 

  • Återbetalning av lån om 3 MSEK, cirka 20 procent.
  • Återbetalning av kortfristiga skulder om cirka 1,05 MSEK, cirka 7 procent.
  • Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter för affärsområdet Life Science, cirka 40 procent.
  • Vidareutveckling av hård- och mjukvara, cirka 20 procent.
  • Etablera ett ecosystem för immunitetsprofiler i Europa inklusive en distributör av Bolagets testkit för hemmabruk, en säljkanal i ett europeiskt land samt ett outsourced laboratorium, cirka 13 procent.

Teckningskursen uppgår till 0,16 kronor per unit vilket motsvarar en teckningskurs om 0,08 SEK per aktie.

Teckningsperioden löper från och med den 8 december 2023 till och med den 22 december 2023.

Förvaltarregistrerade aktieägare: Aktieägare som har sitt aktieinnehav i Attana förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare (t.ex. depå hos Avanza eller Nordnet) erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med respektive förvaltares anvisningar, så kom ihåg att logga in på din depå.

Direktregistrerade aktieägare: De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 6 december 2022 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. VP-avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto skickas inte ut.

Du har två alternativ:

(1) Antingen köper du uniträtter och utnyttjar dessa för att teckna units. Du övertar då företrädesrätten att teckna nya units. Handel med uniträtter kommer att ske på NGM Nordic SME från och med den 8 december 2022 till och med den 19 december 2022.
(2) Du kan även ansöka om att teckna units utan företrädesrätt. För det fall samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående units.
Anmälan om teckning av units utan stöd av företräde ska ske under perioden 8 december 2022 till och med den 22 december 2022.
Anmälan om teckning av units utan stöd av uniträtter ska göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av uniträtter” som finns att ladda ned från www.attana.com samt www.hagberganeborn.se. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan. Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats. Förvaltarregistrerade aktieägare, hos bank eller annan förvaltare (t.ex. depå hos Avanza eller Nordnet), tecknar även utan företrädesrätt i enlighet med respektive förvaltares anvisningar.

Tilldelning kommer ske i följande prioritetsordning:

  1. Tilldelning utan företrädesrätt ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units.
  2. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en anmält intresse att teckna.
  3. I tredje och sista hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning.

Ifall tilldelning inte kan ske fullt ut i något av ovanstående led ska tilldelning ske genom lottning.

Då riskerar du att förlora värdet av dina uniträtter. För att undvika detta måste du:
1/ Utnyttja dina uniträtter och teckna units senast den 22 december 2023, eller
2/ Sälja dessa uniträtter senast den 19 december 2023. Om du som befintlig aktieägare väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer ditt aktieägande att spädas ut. Vid fulltecknat erbjudande uppstår en utspädningseffekt om cirka 44 procent av kapitalet och 44 procent av rösterna. Du har dock möjlighet att sälja dina uniträtter för att erhålla ekonomisk kompensation för utspädningen. Observera att outnyttjade uniträtter blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång den 22 december 2023 och förlorar därmed sitt eventuella värde.

Mer information inklusive villkor, anvisningar och anmälningssedlar finns på bolagets webbplats (www.attana.com) samt på Hagberg & Aneborn. webbplats (www.hagberganeborn.se).

Videor och poddar

Kontakt

Marcus Söderberg, CEO
Telefon: +46-8-410 200 00
E-post: ir@attana.com

We use cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our website. Detailed information on the use of cookies is provided in our Privacy Policy and Terms of Use. By continuing to use this site, or by clicking “I agree” you consent to the use of cookies.