Bolagsstyrning

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som Bolagets styrelse antagit. Bolagets arbetsordning stipulerar bland annat ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen föreslår alltid principer för ersättning till VD.
Samtliga ledamöter är valda fram till nästa årsstämma. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. VD:s arbete regleras genom instruktioner. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna.

Bolagsstämma

2019

2019-04-05 Kallelse till bolagstämma (.pdf)

2019-04-05 Fullmakt (.docx)

2018

Styrelse och ledning

Styrelse

1_8836

Arne Nabseth (f 1963)

Styrelseordförande

25 år inom ekonomi och IT branschen som entreprenör, investerare, styrelseledamot och riskkapitalist.

Lång erfarenhet från att utveckla företag och verksamheter via entreprenörskap i PCM Nordic/MAS, Applicon och Qrodo, som riskkapitalist på Ledstiernan och IT management på Philips Electronics, KPMG, Bearing Point Silicon Valley och Applicon.

1_8831

Gustav Ingmar Kihlström (f. 1952)

Ordinarie ledamot

Docent vid Uppsala universitet. Mer än 15 års erfarenhet inom farmaceutisk och verksamhetsutveckling för Astra och Pharmacia. Tio års erfarenhet av finansiering samt analytiker och corporate advisor inom life science. Ordförande i styrelsen för Artimplant AB, MedCap AB, Prolight Diagnostics AB, Karocell Tissue Engineering, Acromed AB, ledamot i styrelsen för bolag i flera nordiska länder.

vit

Gerald Emil Schmidt (f. 1957)

Ordinarie ledamot

Lång erfarenhet från försäljning och strategisk affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Tidigare försäljningschef för Biacore, VP Perkin Elmer och ansvarig för försäljning i Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien, GE Healthcare försäljningsansvarig bl a Europa, Afrika och Mellanöstern.

1_8788

Lena Jendeberg (f. 1964)

Ordinarie ledamot

Civ ing och Tekn Dr, KTH, med 25 års från Pharmacia, Biovitrum, Sobi, Modus Therapeutics och Wilson Therapeutics.

Lena tillför styrelsen lång erfarenhet av forskning och utveckling av läkemedel från tidig preklinisk fas, via kliniska studier till marknadsföringsgodkännande och lansering, samt vidareutveckling av godkända produkter för nya behandlingar.

1_8914

Teodor Aastrup (f. 1970)

Ordinarie ledamot

VD och grundare av Attana. Lång erfarenhet från att definiera och utforma utvecklings-, produkt- och kommersiella strategier.

Tekn Dr KTH, Civ Ing Materialfysik Uppsala Universitet.

Tidigare ansvarig för kemiska analyser vid Scania, utvecklade Biosensor Applications AB,  baserat på teknik utvecklad under sin tid som doktorand vid KTH och erfarenheter från Scania. Grundare av Attana och har lett bolagets tekniska och kommersiella utveckling.

Ledning

1_8914

Teodor Aastrup

CEO

VD och grundare av Attana. Lång erfarenhet från att definiera och utforma utvecklings-, produkt- och kommersiella strategier.

Tekn Dr KTH, Civ Ing fysik Uppsala Universitet.

Tidigare ansvarig för kemiska analyser vid Scania, utvecklade Biosensor Applications AB,  baserat på teknik utvecklad under sin tid som doktorand vid KTH och erfarenheter från Scania. Grundare av Attana och har lett bolagets tekniska och kommersiella utveckling

1_8574

Thomas Ljungberg

CCO

25 års erfarenhet av försäljning inom life science industrin.

B.Sc från Chalmers.

Erfarenhet av såväl försäljning av kapitalutrustning som förbrukningsvaror samt nyetablering. Ansvarig inom försäljning Norden hos Beckman Coulter Jan 2014-Jan 2017. Säljare på Attana 2007-2013.

 

vit

Anders Ulrikson

CFO

25 års erfarenhet inom ekonomisk administration och grundare av JAU konsulting.

Civ ek.

 

 

 

1_8265

Samuel Altun

COO

MSc. från Stockholms universitet. 7 år inom Attana; först som applikationsspecialist, sedan som Support Manager, numera COO sedan oktober 2017.

Revisor

Petter Gustavsson, Carlsson & partners

Bolagsordning Attana AB, 556931-4106

§1 Företagsnamn
Bolagets firma är Attana AB. Bolaget är publikt.

§2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom utveckling, produktion och försäljning av biokemiska analysinstrument och uppdragsforskning där till hörande konsultverksamhet, samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

§5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 60.000.000 och högst 240.000.000

§6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter.

§7 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

§8 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§9 Ärende på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
Val av ordförande vid stämman;
Upprättande och godkännande av röstlängd;
Val av en eller två justeringsmän;
Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
Godkännande av dagordning;
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
Beslut om
Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer;
Fastställande av arvoden åt styrelsen och i vissa fall revisorerna;
Val av styrelsen och i vissa fall av revisorerna;
Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.

§11 Avstämningregister
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap, eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8, nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Contact: info@attana.com

Greta Arwidssons v. 21, 114 19 Stockholm, Sweden.

Subscribe for information

 

ISO_Attana
Skärmklipp

© Attana 2018 | Attana AB

Top